Ogłoszenie o wyborze oferty

Przasnysz, 09.03.2009 r.

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 5/2009/G.

Nazwa zadania: Dostawa paliw płynnych

INFORMACJA  O WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Miejski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu działając na podstawie art. 92  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: dostawa  paliw płynnych, wybrał do realizacji  zamówienia ofertę, którą złożyła firma: 
 
Zad .1 dostawa paliw płynnych  do środków transportowych 
PAZ Sp. Jawna, Andrzej Zabielski, Andrzej Pyszny  
07- 412 Ostrołęka, ul. Targowa 6

Uzasadnienie wyboru:
Oferta na wykonanie zad. 1  odpowiada wymaganiom przedstawionym  w SIWZ  i została oceniona jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru ( najniższa cena ) – otrzymała maksymalną ilość punktów.

Zad. 2 dostawa oleju opałowego lekkiego do zbiorników kotłowni SUW w Przasnyszu ul. Zawodzie 70, i dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Szpitalna 15
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe "Z. Niziński"
07-200 Wyszków, ul. Serocka  11A

Uzasadnienie wyboru :
Wybrana oferta  Przedstawia najniższą cenę, odpowiada wymaganiom przedstawionym  w SIWZ. Jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu.  
 
Informacja o złożonych ofertach.

Nr oferty Nazwa firmy lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Kryteria
oceny
ofert
1 PAZ Sp. Jawna,
Andrzej Zabielski, Andrzej Pyszny
07- 412 Ostrołęka, ul. Targowa 6
Zad. 1
ON - 100pkt
Pb - 100pkt
2 Przedsiębiorstwo
Budowlano – Handlowe
"Z. Niziński"
07-200 Wyszków , ul. Serocka  11A
Zad
Olej op. lekki - 100 pkt


 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Miejski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu stosując się do art. 92  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19  z późn. zmianami) Prawa zamówień publicznych  informuje, co następuje:

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu odrzucono następującą ofertę wykonawcy: 

"Gramax"
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe spółka z o.o.
06-500 Mława
ul. Dzierzgowska 140

W wyniku przeprowadzonego badania ofert Zamawiający odrzuca ofertę wymienionego powyżej wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.  W dokumentach  załączonych  do oferty  dotyczących potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  jeden okazał się nieaktualny (informacja KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-9 ważny do 28 lutego 2009 r.), również w ofercie zad. 2 nie wskazano producenta oleju.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu stosując się do art. 92 z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U nr 19  z późn. zmianami Prawa zamówień publicznych informuje, co następuje :

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw zostało unieważnione  w zakresie  zad. 3 obejmujące dostawę olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych dla potrzeb spółki.
Podstawa: Art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2009-03-10 15:17:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakubowski Marcin
(2009-03-10 15:37:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki