Kadra Zarządzająca

DANE O WŁADZACH SPÓŁKI

Zgodnie z umową Spółki jej władzami są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki (jednoosobowy)

 


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce.

Obrady Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwołuje je Zarząd Spółki w trybie przewidzianym w umowie Spółki.

Rolę Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Burmistrz Miasta Przasnysza.

 


 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na działalnością Spółki. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Umowę Spółki oraz Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 czerwca 2004 r.

Uchwałami o numerach 14/2018, 15/2018  z dnia 30 listopada 2018r. i Uchwałą numer 14/2019 z dnia 5 lipca 2019r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołano Radę Nadzorczą w składzie:

  1. Andrzej Bieńkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Anna Strześniewska - członek Rady Nadzorczej
  3. Stanisław Kwietniak - członek Rady Nadzorczej

 


 

ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obecny skład Zarządu:

mgr inż. Marcin Jakubowski - Prezes Zarządu

Wytworzył:
Marcin Jakubowski
(2007-08-31)
Udostępnił:
Jakubowski Marcin
(2007-08-31 10:54:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Anna
(2021-12-17 13:18:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki